Лекції

 

Лекція "Алкадієни"

Лекція "Алкіни"

Лекція "Арени"

Лекція "Галогенопохідні вуглеводнів"

Лекція "Нітросполуки"

Лекція "Аміни"

Лекція "Діазо-, азосполуки"

Лекція "Одноатомні спирти та їх тіоаналоги. Багатоатомні спирти. Прості ефіри та їх тіоаналоги. Аміноспирти"

Лекція "Феноли та їх тіоаналоги"

Лекція "Альдегіди та кетони"

 

 

Практичні роботи

 

Практична робота №1

Практична робота №2

Практична робота №3

Практична робота №4

Практична робота №5

Практична робота №6

Практична робота №7

 

Лабораторні роботи

 

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

 

Завдання до практичних робіт

 

Тема "Алкадієни та алкіни"

Тема "Арени"

Тема "Галогенопохідні вуглеводнів, нітросполуки, аміни, азо- та діазосполуки"

Тема "Спирти, феноли, етери, альдегіди та кетони"

 

Варіанти

 

Розподіл студентів групи ФБ-10 по варіантах

 

Тестові завдання

 

Самостійна робота за змістовим модулем 1

Самостійна робота за змістовим модулем 2

Тест до лабораторної роботи 1

Тест до лабораторної роботи 2

 

Модульний контроль

 

Підсумковий контроль з модуля 1

Тест до підсумкового модульного контролю №2

Завдання до підсумкового модульного контролю №2

Завдання до підсумкового модульного контролю №1 (для студентів групи ФБ-20М)

Завдання до підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи ФБ-20)