Лекції

 

Лекція "Предмет органічної хімії"

Лекція "Класифікація органічних реакцій"

Лекція "Алкани"

Лекція "Алкени"

Лекція "Алкадієни"

Лекція "Алкіни"

Лекція "Арени"

Лекція "Галогенопохідні вуглеводнів"

Лекція "Нітросполуки"

Лекція "Аміни"

Лекція "Діазо-, азосполуки"

Лекція "Одноатомні спирти та їх тіоаналоги. Багатоатомні спирти. Прості ефіри та їх тіоаналоги. Аміноспирти"

Лекція "Феноли та їх тіоаналоги"

Лекція "Альдегіди та кетони"

Лекція "Карбонові кислоти. Функціональні похідні карбонових кислот"

Лекція "Три- та чотиричленні гетероцикли з одним гетероатомом. Пятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Пятичленні гетероцикли з двома гетероатомами"

Лекція "Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Алкалоїди"

Лекція "Моносахариди. Дисахариди"

 

 

Презентації

Лекція "Алкени"

Лекція "Моносахариди"

Лекція "Дисахариди. Полісахариди"

 

Таблиці

Таблиця "Класи органічних сполук"

 

Практичні роботи

 

Практична робота №1

Практична робота №2

Практична робота №3

Практична робота №4

Практична робота №5

Практична робота №6

Практична робота №7

Практична робота за темою "Гетероциклічні сполуки"

Практична робота за темою "Вуглеводи"

 

Лабораторні роботи

 

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

 

Завдання до практичних робіт

 

Тема "Алкадієни та алкіни"

Тема "Арени"

Тема "Галогенопохідні вуглеводнів, нітросполуки, аміни, азо- та діазосполуки"

Тема "Спирти, феноли, етери, альдегіди та кетони"

 

Варіанти

 

Розподіл студентів групи ФБ-10 по варіантах

 

Тестові завдання

 

Тест за темою "Алкани. Циклоалкани"

Тест за темою "Ненасичені вуглеводні"

Тест до самостійної роботи за змістовим модулем 1

Тест до самостійної роботи за змістовим модулем 2

Тест до лабораторної роботи 1

Тест до лабораторної роботи 2

Тест за темою "Гетероциклічні сполуки"

Тест за темою "Вуглеводи"

 

Модульний контроль

 

Завдання до підсумкового модульного контролю №1 (для студентів групи ФБ-10)

Тест до підсумкового модульного контролю №1 (для групи ФБ-10)

Завдання до підсумкового модульного контролю №1 (для студентів групи ФБ-10)

Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю №2 (для студентів групи ФБ-10)

Тест до підсумкового модульного контролю №2

Тестові звдання до підсумкового модульного контролю №3 (для гупи МБ-20)

Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи МБ-20)

Тест до підсумкового модульного контролю №3 (для групи ФБ-20)

Завдання до підсумкового модульного контролю №2

Завдання до підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи ФБ-20)

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи ФБ-20)

Завдання до підсумкового модульного контролю №4 (для студентів групи ФБ-20)

 

Комплексна контрольна робота

 

Завдання для підготовки до комплексної контрольної роботи (для студентів груп ФБ-20 та ФБ-20М)

Тест до комплексної контрольної роботи (для студентів груп ФБ-20)

Тест до комплексної контрольної роботи (для студентів груп ФБ-20М)

 

Завдання для студентів заочного відділення

(для групи ФБЗ-11М)

 

Розподіл студентів по варіантах

Завдання до практичної роботи №1

Завдання до лабораторної роботи №1

Завдання до лабораторної роботи №2

Перелік завдань для підготовки до підсумкового контролю

Модульний контроль

 

Література

 

Органічна хімія [Текст] : баз. підруч. для студ. фармац. ВНЗ (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В. П. Черних, Б. С. Зіменковський, І. С. Гриценко ; за ред. В. П. Черних ; НФаУ. - Вид. 3-тє, стереотип. - Х. : НФаУ, 2016. - 752 с.