Лекції

 

Лекція "Алкадієни"

Лекція "Алкіни"

Лекція "Арени"

Лекція "Галогенопохідні вуглеводнів"

Лекція "Нітросполуки"

Лекція "Аміни"

Лекція "Діазо-, азосполуки"

Лекція "Одноатомні спирти та їх тіоаналоги. Багатоатомні спирти. Прості ефіри та їх тіоаналоги. Аміноспирти"

Лекція "Феноли та їх тіоаналоги"

Лекція "Альдегіди та кетони"

Лекція "Карбонові кислоти. Функціональні похідні карбонових кислот"

Лекція "Три- та чотиричленні гетероцикли з одним гетероатомом. Пятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Пятичленні гетероцикли з двома гетероатомами"

Лекція "Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Алкалоїди"

Лекція "Моносахариди. Дисахариди"

 

 

Презентації

Лекція "Моносахариди"

Лекція "Дисахариди. Полісахариди"

 

Практичні роботи

 

Практична робота №1

Практична робота №2

Практична робота №3

Практична робота №4

Практична робота №5

Практична робота №6

Практична робота №7

Практична робота за темою "Гетероциклічні сполуки"

Практична робота за темою "Вуглеводи"

 

Лабораторні роботи

 

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

 

Завдання до практичних робіт

 

Тема "Алкадієни та алкіни"

Тема "Арени"

Тема "Галогенопохідні вуглеводнів, нітросполуки, аміни, азо- та діазосполуки"

Тема "Спирти, феноли, етери, альдегіди та кетони"

 

Варіанти

 

Розподіл студентів групи ФБ-10 по варіантах

 

Тестові завдання

 

Самостійна робота за змістовим модулем 1

Самостійна робота за змістовим модулем 2

Тест до лабораторної роботи 1

Тест до лабораторної роботи 2

Тест за темою "Гетероциклічні сполуки"

 

Модульний контроль

 

Підсумковий контроль з модуля 1

Тест до підсумкового модульного контролю №2

Тест до підсумкового модульного контролю №1 (для групи ФБ-20М)

Тест до підсумкового модульного контролю №3

Завдання до підсумкового модульного контролю №2

Завдання до підсумкового модульного контролю №1 (для студентів групи ФБ-20М)

Завдання до підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи ФБ-20)

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №3 (для студентів групи ФБ-20)

Завдання для виконання підсумкового модульного контролю №1 (для студентів групи ФБ-20М)